В така предложеният Определител на първо място са посочени белезите за разпознаване по следния ред: могат де се наблюдават в природата с просто око; наблюдавани с бинокъл; заснети с фотоапарат; наблюдавани с лупа върху уловено животно.

Odonata (Водни кончета) в Европа се делят в два подразреда Zygoptera (Равнокрили) и Ansoptera (Разнокрили).  Обикновено първите 3 белега са напълно достатъчни за разпознаване на подразреда.

 Zygoptera (Равнокрили) - Водни кончета

Zygoptera

1. Дребни водни водни кончета с дебелина на коремчето до кибритена клечка.

2. Бавен и тромав полет, като често кацат.

3. Крилата прибрани над коремчето () или ако са разтворени, то то е до 45 градуса спрямо коремчето (3b), но никога в една равнина встрани от коремчето. 

4. Главата плоска, Очите от двете и страни като при риба чук.

5.  Предните и задните крила еднакви по форма (от тук и името на подразреда Равнокрили).

 

Anisoptera (Разнокрили) - Водни коне

Anisoptera

1. Едри и средни по размер водни коне, коремчето по-дебело от кибритена клечка.

2. Бърз и стрелкащ се полет, някой видове могат с часове да не кацат..

3. Крилата разтворени в една равнина встрани от коремчето (3a), понякога още по-надолу и напред(3b). 

4. Предните и задните крила различни по форма (от тук и името на подразреда Разнокрили). Предните крила в основата си стеснени (4a), а задните разширени (4b).

 5. Главата с формата на полу кълбо. Очите обхващат глават и се допират над нея.(5a). Изключение правят семейство Gomphidae, където очите също обхващат главата отгоре, но не се допират (5b).